عایق مایع پلیمری آکریلت

آکریلت 1260

لیکوئید رابر رنگی برای استخرها و برکه ها این محصول ترکیبی دو جزئی با پایه آب است. رنگی و یکپارچه ... ادامه مطلب

آکریلت 198

این محصول ترکیبی پلیمری است که به عنوان یک پوشش نهایی رنگی عایق، برای سطوح مسطح و شیبدار استفاده می ... ادامه مطلب