عایقکاری زیرگذر سکوهای راه آهن شاهرود

مکان:

شاهرود

مواد مصرفی:

درز انقطاع – راه آهن

پله برقی ایستگاه راه آهن

عایق بیتوپرن

پروژه های انجام شده

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.