سایر عایق ها

این عایقها شامل عایقهای سیمانی ، پلیمری و پلی اورتان می باشند که با توجه به نوع کار می توان از انواع مختلف آنها استفاده کرد.