عایقکاری زیرگذر سکوهای ایستگاه راه آهن

مکان:

نیشابور

مواد مصرفی:

اجرای عایق اکریلت رنگی- سقف زیرگذر راه آهن

اجرای عایق درز انقطاع

عایق بیتوپرن

پروژه های انجام شده

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.