اجرای عایق داپکو بیتومر ۷۰۰ بر روی پشت بام به روش تی کشی